Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Οι επιχειρούμενες μαζικές διώξεις και απολύσεις εργαζομένων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. από την Κυβέρνηση

Ι) Το αδιαμφισβήτητο της νομιμότητας των προσλήψεων των 269 υπαλλήλων στην ΑΓΡΟΓΗ
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με το σχέδιο νόμου «Κατάργηση, Συγχώνευση Υπηρεσιών, Οργανισμών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα», που δημοσιοποίησε, αποφάσισε την κατάργηση της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης – ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και την απόλυση 269 εργαζομένων στην...
...κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες της σ’ όλη τη χώρα. Πρόκειται για μαζικούς διωγμούς και απολύσεις εργαζομένων, οι οποίοι κυριολεκτικά πετιούνται στο δρόμο και ανατρέπεται δραματικά η υπηρεσιακή και οικογενειακή τους ζωή.

Είναι βέβαιο ότι οι σχετικές προβλέψεις του υπό ψήφιση νόμου αφίστανται συνταγματικών και νομικών προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας και οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατάφορα αδικούνται με τις ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου, σίγουρα θα δικαιωθούν δια των αποφάσεων της Ελληνικής δικαιοσύνης, που θα ακολουθήσουν.

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ –από τον Οκτώβριο του 2009 κιόλας– με απολύσεις και διωγμούς για τους εργαζόμενους στην ΑΓΡΟΓΗ, μετά τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι δήθεν οι προσλήψεις 269 εργαζομένων τον Αύγουστο του 2009 «ήταν ανύπαρκτες» και ότι «δεν υπήρξε προκήρυξη, δεν υπήρξε απόφαση, δεν τηρήθηκαν διαδικασίες», έρχεται σήμερα η ίδια (η κυβέρνηση) και με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου επικυρώνει ουσιαστικά τη νομιμότητα των διαδικασιών πρόσληψης των υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.

Δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους για μη νομιμότητα των διαδικασιών πρόσληψης, περί της οποίας θετικά είχε γνωμοδοτήσει ο κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και η ειδικώς συσταθείσα προς τούτο Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από τη σημερινή του πολιτική ηγεσία.

Καταρρίπτονται, έτσι, όλα τα χαλκευμένα ψεύδη και οι αναληθείς ισχυρισμοί, γνωστών κύκλων και ανωνύμων κονδυλοφόρων, ότι οι προσλήψεις που είχαν γίνει ήταν μη σύννομες και διαβλητές.

ΙΙ) Η Αντισυνταγματικότητα και το παράνομο των μαζικών απολύσεων και διωγμών των υπαλλήλων

Στο σχέδιο νόμου, καθώς και στη συννημένη αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται ότι καταγγέλονται οι συμβάσεις εργασίας του προσληφθέντος προσωπικού λόγω κατάργησης της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και της μη-μεταφοράς σε άλλο φορέα των αρμοδιοτήτων της.

Το επιχείρημα αυτό είναι ψευδέστατο και προσχηματικό, αφού τα αντικείμενα και οι δράσεις της ΑΓΡΟΓΗ συνεχίζουν να υπάρχουν και μεταφέρονται σε άλλο φορέα.

Όλοι γνωρίζουν ότι η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. συνεστήθη με το Άρθρο 46 του Ν.2637/1998, με σκοπό την αξιοποίηση της Αγροτικής γης και τη βοήθεια των αγροτών στη διαχείριση της Αγροτικής γης, με προώθηση διαχειριστικών προτύπων.

Επίσης, η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., με βάση το άρθρο 16 του Ν.3790/2009, είχε σαν αντικείμενο και αρμοδιότητες:

Α) Τη «χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Δηλαδή:

Την επικαιροποίηση, την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και της χαρτογραφικής διόρθωσης του Εποικιστικού Αρχείου του ΥπΑΑΤ στο Ελληνικό Γαιωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς.
Την κεντρική τήρηση του ψηφιακού Εποικιστικού Αρχείου και τη συνεχή ενσωμάτωση των νέων εργασιών διανομών, αναδασμών και μεταβολών.
Τη διάθεση του ψηφιακού αρχείου στις αρμόδιες υπηρεσίες ατελώς.
Την κεντρική τήρηση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της εξέλιξης των αναδασμών και διανομών στο σύνολο της χώρας.
Την παροχή Τεχνικών Συμβουλών Βιώσιμης Διαχείρισης των Εποικιστικών Εκτάσεων προς τις Νομαρχίες και το ΥπΑΑΤ.
Τη διάθεση του Εποικιστικού Αρχείου σε ψηφιακή μορφή στην Κτηματολόγιο Α.Ε. σε κάθε περιοχή που εκτελείται κτηματογράφηση.
Β) Τη δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, η παρακολούθηση και η συνεχής επικαιροποίησή του. Δηλαδή:

Τη συμπλήρωση και διαχρονική ανανέωση των δορυφορικών ορθοφωτοχαρτών, του συνόλου της χώρας.
Την ανάπτυξη ψηφιακών θεματικών-χαρτογραφικών υποβάθρων, με στόχο την αξιοποίησή τους για τον καθορισμό στρατηγικών στον αγροτικό τομέα.
Την ετήσια συμπλήρωση, ανανέωση και επικαιροποίηση του συστήματος ενοτήτων και υποενοτήτων βάσει των μεταβολών που επέρχονται.
Την ενημέρωση – εμπλουτισμό του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων της Ενιαίας Αίτησης (LPIS) με τις ψηφιακές γεωγραφικές βάσεις δεδομένων που συντάσσονται στη χώρα.
Τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και γενικότερα την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ερωτούμε:

α) Όλα αυτά τα αντικείμενα και όλες αυτές οι δράσεις, παύουν να υφίστανται σαν ανάγκες του Ελληνικού κράτους;

β) Εάν παραμένουν, μεταφέρονται ή όχι στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

γ) Εάν μεταφέρονται, γιατί αναφέρεται η κατάργηση των αρμοδιοτήτων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και δεν προβλέφθηκε η συγχώνευση των δύο νομικών προσώπων ώστε να μη διακοπεί η εργασιακή σχέση και απασχόληση του προσωπικού της;

δ) Γιατί σε όλους τους άλλους φορείς που καταργούνται, λόγω κατάργησης των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνεται μέριμνα μετακίνησης του προσωπικού τους σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και γίνεται επιλεκτική, αρνητική μεταχείριση, μόνο για τους 269 προσληφθέντες υπαλλήλους της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.;

ε) Πως δικαιολογείται και αιτιολογείται η διαφορετική αντιμετώπιση του προσωπικού της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. σε προσληφθέντες την 14η Αυγούστου του 2009 και σε προσληφθέντες πριν την ημερομηνία αυτή;

Όλα αυτά καταδεικνύουν κατά τον πλέον ευκρινή και σαφέστατο τρόπο ότι δεν πρόκειται για νόμιμες απολύσεις, αλλά για μαζικές διώξεις νέων υπαλλήλων σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που πετιούνται κυριολεκτικά στο δρόμο, με διαδικασίες παράνομες και αντισυνταγματικές, που προσδιορίζουν άνιση, διακριτική μεταχείριση μεταξύ των καταργούμενων φορέων και εντός του ίδιου φορέα (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.).

Τέλος, όσον αφορά το αδιαμφισβήτητο της νομιμότητας των προσλήψεων των 269 υπαλλήλων τον Αύγουστο του 2009, ισχύουν τα εξής :

Όπως επανειλημένα έχουμε τονίσει –και όπως επικυρώνεται πλέον με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης– οι διαδικασίες των προσλήψεων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ήταν διαφανείς, με απόλυτα αξιοκρατικές διαδικασίες, πλήρως νόμιμες και συμβατές με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, λαμβανομένης υπόψη της νομικής μορφής του φορέα, που είναι ΝΠΙΔ.

Υπογραμμίζουμε επιπλέον, ότι χωρίς την αναβάθμιση του ρόλου της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. σ’ ολόκληρη τη χώρα και την καθοριστικής σημασίας συνδρομή της στην ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, το σημαντικό αυτό έργο δεν θα είχε πραγματοποιηθεί και οι έλληνες αγρότες δεν θα μπορούσαν να λάβουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις που δικαιούνται.

Συγκεκριμένα, για τελευταία φορά, όσον αφορά στο θέμα των προσλήψεων στην ΑΓΡΟΓΗ, επισημαίνονται τα εξής:

Πρώτο. Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1998 (επί ΠΑΣΟΚ), με το νόμο 2637/1998 είναι μη κερδοσκοπική εταιρία με σκοπό την αξιοποίηση της Αγροτικής γης και τη βοήθεια των αγροτών.

Δεύτερο. Το Δεκέμβριο του 2006, η ΑΓΡΟΓΗ ανέλαβε να δημιουργήσει το ψηφιακό υπόβαθρο του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Κοινοτικών Επιδοτήσεων (Καν. ΕΚ 1782/2003). Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Δεκέμβριο του 2008 και απεφεύχθη το πρόστιμο των 350 εκ. Ευρώ το οποίο επίσειε στη χώρα η Επίτροπος κα M. Fisher-Boel.

Τρίτο. Για να μην απειληθεί στο μέλλον με πρόστιμα η χώρα και για να εξαλειφθεί η ταλαιπωρία των αγροτών, ανατέθηκε στην ΑΓΡΟΓΗ η ετήσια επικαιροποίηση του ψηφιακού υποβάθρου και η καταγραφή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων «Αγροτικό Κτηματολόγιο» (Υπουργική Απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2008 και Νομοθετική ρύθμιση της 30ης Ιουλίου 2009).

Τέταρτο. Το νέο Σύστημα υποβολής δηλώσεων με το νέο υπόβαθρο που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 2009, είναι φυσικό να απαιτεί μια περίοδο προσαρμογής και επίλυσης των πολλών προβλημάτων τα οποία εντάθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Πέμπτο. Για να καλύψει αυτές τις αυξανόμενες άμεσες και επείγουσες ανάγκες η ΑΓΡΟΓΗ ανέπτυξε ένα πλήρες Σχέδιο Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργου, το οποίο προέβλεπε ενίσχυση του στελεχιακού της δυναμικού με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και τη σύσταση περιφερειακών γραφείων ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία στις ΕΑΣ και να υπάρξει η αναγκαία συνεργασία, ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται οι αγρότες και καταβάλλονται σ’ αυτούς κάθε Δεκέμβριο.

Ειδικότερα όσον αφορά στις προσλήψεις:

o Η πρόσληψη των 270 υπαλλήλων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. έγινε με απόλυτα νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 13 του Νόμου 2229/94, που αναφέρει: «Με απόφαση των υπουργών που ασκούν την εποπτεία στις εταιρείες, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των προσώπων, που μπορεί να προσληφθούν για κάθε έργο, καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους».

o Έγινε ανάθεση νέου έργου στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. «η χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητος του ΥπΑΑΤ, η δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, η παρακολούθηση και η συνεχής επικαιροποίησή του», με τροπολογία που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο, προσθήκη στο άρθρο 16 του Νόμου 2637/98.

o Με την από 04/08/09 Υπουργική απόφαση (που εξεδόθη βάσει της προρρηθείσης διατάξεως του Νόμου 2229/94) καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν, η σχέση εργασίας τους και προβλέφθηκαν συγκεκριμένες οργανικές θέσεις (Οργανόγραμμα).

o Σημειώνουμε ότι για τη λειτουργία της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. δεν επιβαρύνθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού για την κάλυψη των επιπλέων λειτουργικών της δαπανών πραγματοποιήθηκε ανακατανομή πιστώσεων εντός του Υπουργείου και των εποπτευομένων Οργανισμών.

o Έγινε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΓΡΟΓΗ (04/08/09), πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για την υποβολή βιογραφικών.

o Στη συνέχεια συνεστήθη 3μελής επιτροπή αξιολόγησης των ενδιαφερομένων και συνετάγη πίνακας προσληπτέων, ο οποίος επικυρώθηκε από το Δ.Σ. της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.

o Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν από 19/08 έως 25/08, ενώ η ανάληψη υπηρεσίας αυτών έγινε την 01/09/09.

o Όλες οι ανωτέρω ενέργειες έγιναν σε χρόνο πολιτικά ουδέτερο και με την τήρηση όλων των νομίμων διαδικασιών, σχετικά:

α) η από 2/11/2009 γνωμοδότηση καθηγητού Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Σπύρ. Φλογαΐτη «... Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη μου, ακολουθήθηκε η ως άνω διαδικασία και υπογράφηκε από 19/8/2009 έως 25/8/2009 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και 270 ατόμων. Με την υπογραφή των συμβάσεων καταρτίστηκε ισχυρή ως προς όλα τα έννομα αποτελέσματα της σύμβασης εργασίας, αορίστου χρόνου...» και

β) το πόρισμα της Επιτροπής που συνέστησε η ίδια η Υπουργός Γεωργίας κα Κατερίνα Μπατζελή, απόφαση με αριθ. Πρωτ. 566/3.11.2009.Απ’ όλα τα παραπάνω είναι ολοφάνερο ότι για την πρόσληψη των 270 υπαλλήλων στην ΑΓΡΟΓΗ ακολουθήθηκαν και τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες:

Υπήρξε προκήρυξη –αν και ως Α.Ε. δεν υποχρεούταν να το κάνει, αλλά αποφασίστηκε ο δρόμος αυτός εκ περισσού και για λόγους διαφάνειας– καθώς και σχετική Απόφαση.

Επίσης, τα όσα έχουν αναφερθεί κατά καιρούς περί μη δημοσίευσης σε ΦΕΚ, προφανώς κάποιοι αγνοούν τον Νόμο ή το επικαλούνται για λόγους ρεβανσισμού, αφού η ΑΓΡΟΓΗ ως Α.Ε. δεν υπόκειται στις διατάξεις που επιβάλλουν την υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ.

Να θυμίσουμε δε, ότι οι προσλήψεις στην ΑΓΡΟΓΗ πριν το 2004 γίνονταν μόνο με συνέντευξη από επιτροπή (αποτελούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και δύο υπαλλήλους της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.), δηλαδή με «πλήρωση με εσωτερικές διαδικασίες».

Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αναθέσει το έργο της σύνταξης του «αγροτικού κτηματολογίου» στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απέβη προς όφελος των αγροτών.
Η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων έχει ήδη ολοκληρωθεί και είναι γνωστό ότι χωρίς την καθοριστικής σημασίας συνδρομή της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., το σημαντικό αυτό έργο δεν θα είχε πραγματοποιηθεί και οι έλληνες αγρότες δεν θα μπορούσαν να λάβουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις που δικαιούνται.
Από το Πολιτικό γραφείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα σχόλια να γίνονται μόνον επώνυμα!